تماس بامدیر

مشهد ،شهرک صنعتی توس ،فاز 2،بلوار اندیشه ،خیابان سوم ،دانش 2 ،قطعه پنجم:                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

تلفن:35410470-9-35413408-051

صندوق پستی:331-157/91895

فکس:35410471-051

وب سایت : http://augustgasket.com

ایمیل:info@ augustgasket.com

تماس بامدیر
ایمیل:
نام:
نام خانوادگی:
پیام: